Ons - Privacyverklaring Sollicitanten

Privacyverklaring - Sollicitanten

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van sollicitanten ONS.

Ons Collectief1, hierna ONS, is een netwerk van organisaties en verenigingen. ONS is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten voor de verschillende organisaties die deel uitmaken van ONS.

ONS hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. We behandelen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

Deze privacyverklaring informeert jou als sollicitant over wat ONS doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en over jouw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten jij als betrokkene kunt uitoefenen.

 1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

  Ons Collectief (ONS)
  Remylaan 4b
  3018 Wijgmaal
  ons@ons.be
  016 24 49 40

 2. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming2

  De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert ONS inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen. Contact: privacy@ons.be

 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  ONS verwerkt persoonsgegevens die je doorgeeft bij het invullen van het sollicitatieformulier en tijdens de sollicitatieprocedure, al dan niet d.m.v. bestanden (bv. CV, brief), persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Het gaat om volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geslacht, geboorteplaats nationaliteit, taal, …)
  • Rijksregisternummer
  • Opleiding, loopbaan
  • Eventueel hobby’s en interesses
  • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn
  • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wettelijke verplichting (bv. uittreksel strafregister)
  • Eventueel foto’s (bv. pasfoto)
  • Relevante gegevens en persoonskenmerken voor de selectie van bepaalde functies / profielen waarvoor ONS samenwerkt met een extern assessor (Bron: Extern assessor).
  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4.

   

 4. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt en wat is de verwerkingsgrond?

  Je persoonsgegevens worden door ONS gebruikt voor / om:

  • het opvolgen van jouw sollicitatie en het selectieproces
  • de toepassing van een wettelijke verplichting
  • contact te kunnen opnemen met jou
  • jouw kandidatuur eventueel te koppelen aan jobopportuniteiten van andere organisaties binnen Ons. Indien je dit niet wenst, volstaat het een mail te sturen naar selectie@ons.be.

   

  Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de selectieprocedure te kunnen doorlopen.

  Elke wijziging van persoonsgegevens meld je onmiddellijk en spontaan aan de selectiedienst of betrokken HR-dienst van ONS.

  ONS streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van ONS, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van ONS vallen.

 5. Wat zijn je rechten als sollicitant?

  Je kunt je persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, ze laten verwijderen of in bepaalde gevallen de verwerking ervan laten beperken. Je kunt ook een kopie van je persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen.

  Wanneer de verwerking van bepaalde persoonsgegevens berust op toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

  Een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht of intrekking van de toestemming, kan gericht worden aan privacy@ons.be, mèt bewijs van je identiteit. Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

 6. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen (bewaartermijn)?

  ONS bewaart de gegevens voor zo lang nodig is in het kader van jouw sollicitatie.

 7. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

  Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van een extern assessor waarmee ONS samenwerkt o.b.v. een overeenkomst. In dat geval wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

  Met deze derde partijen/ onderaannemers maakt ONS de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen (zie punt 8.). ONS kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen/ onderaannemers.

  ONS verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

  Bij het bezoeken van de websites van ONS maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienstverlening van Google Inc. Bij het verwerken van deze informatie, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, weten we hoe de websites worden gebruikt en we deze nog verder kunnen verbeteren. Meer info over het privacybeleid van Google vindt u op de website van Google.

 8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

  ONS verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van je persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

  ONS bewaart je persoonsgegevens in beveiligde databases en op papier in afgesloten dossiers, beheerd door de selectie- en HR-diensten van ONS, Remylaan 4b, te 3018 Wijgmaal of desgevallend bij de verwerker van de persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

  ONS heeft onder andere de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle werknemers die namens ONS van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • ONS stelde een functionaris voor gegevensbescherming aan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We eisen van elke onderaannemer, derde partij of partner waarmee ONS samenwerkt, dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR.
  • De servers en apparaten van onze werknemers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
  • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

   

  Voor meer informatie over de beveiliging van door ONS verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met privacy@ons.be.

 9. Klachten

  Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact op met de selectiedienst (selectie@ons.be). Je wordt zo snel mogelijk verder geholpen.

  Heb je toch nog vragen of geraak je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@ons.be.

  Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 10. Wijziging privacyverklaring

  ONS kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website www.ons.be.

  We adviseren je om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.

1Ons Collectief is de zelfstandige groepering, waartoe behoren: Vzw Landelijke Kinderopvang, Vzw KVLV, Vzw Landelijk Praktijk Atelier, Vzw Landfrauenverband, Vzw Stekelbees, Vzw Landelijke thuiszorg, Vzw Ons Zorgnetwerk, Vzw Zorg-Saam, Vzw Steunpunt Groene Zorg, Cvba Puuur, Cvba Oziki, Vzw Immo Kwaliteitsfonds, Vzw Leren @ Vaart, Vzw Thuiszorg KidsOkee.

2De Engelse vertaling van Functionaris voor gegevensbescherming is ‘Data Protection Officer’, kortweg DPO.